Volajte aj cez sviatky a víkendy: +421 902 255 598

Všeobecné obchodné podmienky

Refal.sk

REFAL PLOŠINY, s.r.o.

  • Člnková 2469/8, 040 01 Košice. IČO: 46654551, Mestský súd Košice, oddiel Sro, Vložka číslo: 30053/V. DIČ: 2023552058, IČDPH: SK2023552058.

Všeobecné obchodné podmienky firmy REFAL PLOŠINY s.r.o. pre prácu so žeriavmi a prenájom pracovných plošín, vysokozdvižných vozíkov, teleskopických manipulátorov a iných strojov a zariadení.

1.Všeobecné ustanovenia

Všetky vyššie menované výkony firmy REFAL PLOŠINY s.r.o. – ďalej ako dodávateľ – sa uskutočňujú výlučne s aplikáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky objednávateľov, ktoré sa od týchto podmienok odlišujú aj len v jednotlivých bodoch, platia len v prípade výslovnej písomnej dohody a vždy len pre konkrétny prípad. V prípade dodávky pracovných plošín, zdvíhacích vozíkov atď., pri preprave po železnici platia naše osobitné obchodné podmienky resp. podmienky príslušnej zákazky. V prípade opakovaných výkonov (trvajúci obchodný vzťah) s obchodníkmi stačí pre ďalšiu platnosť našich obchodných podmienok dohoda na začiatku obchodného vzťahu. Nami vykonané práce budú uskutočnené buď formou dodávky alebo zmluvy o dielo. Za dodávku sa označuje prenechanie prístroja objednávateľovi s alebo bez obsluhujúceho personálu na vykonanie prác podľa jeho pokynov a dispozície. Pokyny týkajúce sa obsluhy alebo príslušné varovania udelené dodávke alebo pri uzavretí z mluvy sa musia úplne splniť, prípadné nejasnosti sa musia konzultovať pred začatím prác. Zmluva o dielo sa uzatvára, ak je dodávateľ poverený vykonaním prác pomocou prístroja spolu s personálom podľa vlastných pokynov a dispozícií.

2.Ponuka a objednávka

Všetky ponuky sú nezáväzné – ak nie je dohodnuté inak – a platia 14 dní od dátumu ponuky. Objednávateľ zvyčajne musí dodávateľovi v prípade prijatia objednávky zaslať firmou podpísané potvrdenie objednávky ako potvrdenie o prijatí ponuky. Zaslaním prostredníctvom faxu alebo e-mailu vyhlasuje objednávateľ svoj súhlas s celým obsahom so všeobecnými a osobitnými obchodnými podmienkami. Podpísaním potvrdenia zákazky objednávateľ berie na vedomie neobmedzene aj obchodné podmienky dodávateľa. Za ostatné telefonické alebo ústne informácie a vedľajšie dohody nepreberá dodávateľ bez výslovného písomného potvrdenia žiadnu záruku. Prípadné úradné povolenia potrebné pre vykonanie zákazky zabezpečí dodávateľ na nebezpečie a riziko objednávateľa. Zmeny rozsahu zákazky v dôsledku úradných podmienok a predpisov, ktoré v čase udelenia z ákazky neboli výslovne oznámené a vedú k zvýšeným nákladom dodávateľa, sa hradia osobitne. To isté platí pre dodatočne udelené zákazky. Pre dodatočne udelené zákazky platia tieto Všeobecné obchodné podmienky. Dodávateľ výslovne upozorňuje na to, že oznámi objednávateľovi na požiadanie druh a rozsah bežných potrebných povolení. Ak nie je dohodnuté inak, zabezpečí úradné povolenia pre objednávateľa priamo dodávateľ. Ak nie je v ponuke stanovené inak, je základom pre cenovú kalkuláciu ponuky “jednoduchá” úradná žiadosť bez podmienok. Úradne predpísané podmienky ako napr. náklady na odstavenie na verejnom majetku, počet sprievodných vozidiel a bezpečnostných pracovníkov atď. nie sú obsiahnuté v cene uvedenej v objednávke, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Pre prípad, že nebudú udelené úradné povolenia potrebné na uskutočnenie objednaných prác, má dodávateľ právo na odstúpenie so započítaním dovtedy vykonaných služieb. Po dobu úradného konania sú zastavené trvania zmluvne dohodnutých lehôt. Dohodnuté termíny sa posúvajú o dobu trvania úradného konania. Pre prípad, že úradné povolenia nebudú udelené napriek príslušnej žiadosti, sú nároky objednávateľa zo záruky alebo jeho nároky na náhradu škody výslovne vylúčené, ak nie sú spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbalosťou dodávateľa. Ponuky dodávateľa možno prijímať len vcelku. Prijatie len čiastkových výkonov z poskytnutých ponúk je neprípustné. Ak nie je dohodnuté inak, je objednávateľ naproti tomu povinný prijať čiastkové výkony dodávateľa, ak sú tieto výkony možné z hľadiska priebehu prác a z technického hľadiska.

3.Kalkulácia a ceny

Ceny v našich ponukách sú kalkulované podľa údajov poskytnutých
objednávateľom o vykonaní zákazky. Objednávateľ musí oznámiť mimoriadne okolnosti a vlastnosti staveniska, miesta nakládky a vykládky, stanoviska pre žeriav atď. V prípade potreby a v nevyhnutnom prípade zabezpečí objednávateľ obhliadku staveniska za účelom zistenia uvedených okolností. Výdaje v hotovosti vzniknuté v dôsledku získania úradných povolení účtuje dodávateľ samostatne. To isté platí pre časové omeškania v uskutočnení zákazky, za ktoré neručí dodávateľ. Zmeny ohľadne miesta umiestnenia, času a trvania zákazky, zmeny destinácie, vzorov úradných tlačív vedú k príslušnému doúčtovaniu; to platí aj v prípade dohodnutých paušálnych
cenách. Dodávateľ je oprávnený účtovať príplatky, ak sa skutočné hmotnosti resp. rozmery a iné vlastnosti transportovaných vecí odlišujú od údajov objednávateľa. V prípade zmeny rozsahu prác resp. v prípade zákaziek zadaných dodatočne alebo počas vykonávania prác sa tieto práce platia osobitne mimo dohodnutých paušálnych cien. Pri poskytnutí všetkých zariadení, ktoré sú dodané objednávateľovi bez obsluhujúceho personálu sa účtuje jednorázový poplatok pri vrátení zariadenia za jeho čistenie a to 10,- EUR bez DPH / stroj. V prípade nadmerného znečistenia, ktoré je zaznamenané v preberacom protokole, sa účtuje čas potrebný na jeho
odstránenie.

4.Dôsledky omeškania

Ak by sa z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ, omeškalo vykonanie zákazky, je dodávateľ oprávnený taktiež účtovať príslušné takto vzniknuté vedľajšie a zvýšené výdavky. Ak sa však práce dodávateľa omeškajú z dôvodov, za ktoré ručí on, musí objednávateľ poskytnúť primeranú dodatočnú lehotu a dodávateľa vopred vyzvať na splnenie zákazky. Prípadné nároky na náhradu škôd z dôvodu omeškania, najmä penále a ostatné zmluvné pokuty objednávateľa môžu byť na dodávateľa prevedené len vtedy, ak bol dokázateľne pri zadávaní upozornený na takéto dôsledky omeškania aj z hľadiska ich rozsahu. Takéto dôsledky omeškania sú inak vylúčené, ak dodávateľ nezodpovedá za úmysel alebo hrubú nedbalosť. Nároky z omeškania možno tiež uplatniť až po primeranej dodatočnej lehote. Náhrada škôd z dôvodu nesplnenia a z dôvodu vzniku škôd, ktoré nie sú škodami na zdraví ľudí, sú výslovne vylúčené (obmedzenie ručenia); inak sú tieto z hľadiska výšky výslovne obmedzené skutočne existujúcou poistnou sumou z povinného ručenia. V prípade omeškania je dodávateľ oprávnený uplatniť úroky z omeškania – minimálne však 0,07 % za každý deň omeškania ako aj účtovať náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym upomínaním a uplatnením vzniknutých nákladov a výdaje pred procesom.

5.Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy je možné len v prípade výskytu písomne dohodnutého vážneho dôvodu, a ak dodávateľ napriek poskytnutiu primeranej dodatočnej lehoty nesplní svoju povinnosť a neodstráni toto omeškanie ani zainteresovaním tretích osôb. Ak sa počas vykonávania zákazky vyskytnú okolnosti, ktoré vedú k vážnym ťažkostiam vo vykonávaní prác alebo ktoré zadávajú dôvod alebo pravdepodobnosť výskytu toho, že ich nasadenie by viedlo k poškodeniu vecí a/alebo majetku tretích osôb, je dodávateľ s vylúčením nárokov na náhradu škody akéhokoľvek druhu oprávnený od zákazky odstúpiť alebo zastaviť práce do odstránenia uvedených ťažkostí alebo obáv objednávateľom, ak to vedie k zdržovaniu prípadných dohodnutých lehôt resp. k posunutiu dohodnutého termínu dokončenia. V takom prípade je dodávateľ oprávnený objednávateľovi účtovať dovtedy vykonané práce – nezávisle od zvoleného druhu zmluvy. Náklady na prestoje sa objednávateľovi účtujú aj v prípade dohodnutých paušálnych cien. Dodávateľ je ďalej oprávnený v prípade nezaplatenia splatných pohľadávok resp. v prípade začatia konkurzného konania objednávateľa práce zastaviť alebo aj odstúpiť od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy je s výhradou ďalších nárokov pomerne splatná odmena za doteraz vykonané práce.

6.Ručenie zmluvných strán

Dodávateľ neručí za všetky priame škody vzniknuté v dôsledku výkonu prác, ak tieto vznikli z dôvodu hrubej nedbalosti alebo úmyslu objednávateľa alebo jeho pomocníkov pri ich činnosti. Ručenie za ľahkú nedbalosť je vylúčené. Dodávateľ ďalej neručí za náhodu alebo zásahy vyššej moci a za následné škody, za náhradu ušlého zisku, stratu úrokov a za škody, ktoré vzniknú z nárokov tretích osôb. Za škody, ktoré vzniknú pri záchranných prácach, sa nepreberá žiadne ručenie. Objednávateľom poskytnutí inštruktori, navádzač, koordinátori a ostatný personál nie sú pomocníkmi dodávateľa. Personál zamestnaný objednávateľom resp. predákom, stavbyvedúcim alebo vedúcim pracovnej skupiny nie je pomocníkom dodávateľa. Dodávateľ neručí za poradenstvo alebo poskytnuté informácie, ktoré uňho neboli osobitne písomne zadané. Objednávateľ berie na vedomie, že pre zdvíhacie práce so žeriavom musí byť uzavreté takzvané poistenie bremien prevážaných žeriavovým hákom. Dodávateľ zabezpečí na požiadanie a
na účet objednávateľa takéto poistenie prepravovaných a zdvíhaných
nákladov. Ak objednávateľ sám zabezpečuje takéto poistenie, je povinný s príslušnou poisťovňou uzavrieť dohodu, ktorá chráni dodávateľa od regresných nárokov. (zrieknutie sa regresu). V každom prípade musí objednávateľ dodávateľovi nahlásiť a písomne oznámiť prípadnú hodnotu zdvíhaných a prepravovaných tovarov presahujúcu 75.000 €. Neuvedenie alebo nesprávne uvedenie hodnôt resp. nezabezpečenie poistenia vedie v každom prípade k spoluzavineniu objednávateľa. Objednávateľ sa v každom prípade vzdáva záručnej námietky na zníženie ceny a na nesplatnosť mzdy z dôvodu
oznámených nedostatkov, ako aj odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ musí dodávateľovi poskytnúť primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie chýbajúceho. Ak je to podľa zákona prípustné, v každom prípade pri ľahkej nedbalosti, sú vylúčené nároky z ručenia za produkt a nároky na náhradu škody. To isté platí pre následné škody z nedostatkov ako aj v prípade zmlúv s ochranným účinkom v prospech tretích osôb. Objednávateľ sa zaväzuje zo svojej strany uložiť takéto oslobodenie svojim zmluvným partnerom. V ostatných prípadoch sa ručenie dodávateľa obmedzuje výškou
uzavretého poistenia zodpovednosti z prevádzky podniku, ktorého výšku dodávateľ na požiadanie oznámi. Rozsah ručenia dohodnutý v týchto obchodných podmienkach platí aj pre mimozmluvné nároky. Na tieto obmedzenia ručenia sa môžu odvolávať aj poverení subdodávatelia a všetci pracovníci, ktorí sa zaoberajú vykonaním zákazky. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť prípadné škody vzniknuté výkonom dodávateľa. Úplný opis skutkového stavu musí objednávateľ poskytnúť do troch pracovných dní po vzniknutí škody. Škody, ktoré nemožno navonok rozpoznať, sa musia písomne oznámiť ihneď po ich zistení, najneskôr do 7 dní po odovzdaní resp. ukončení našich prác. Neskoršie reklamácie resp. oznámenia
nedostatkov už nemožno uznať.

7.Vykonanie objednávky

Objednávateľ nesmie personálu dodávateľa bez súhlasu vedenia alebo dispozičného strediska dodávateľa udeľovať žiadne pokyny, ktoré sa odlišujú od druhu a spôsobu a od rozsahu pôvodne objednanej zákazky, okrem dodávky žeriavu. Ak v priebehu výkonu prác spôsobia škodu osoby, ktoré nepatria k dodávateľovi, ručí za tieto škody výlučne objednávateľ; to platí najmä pre škody vzniknuté z toho dôvodu, že skupiny robotníkov pre dovoz a odvoz, vodič žeriavu alebo vodič nákladného vozidla obdržia pokyny alebo inštrukcie a škody vzniknú plnením týchto inštrukcií (napr. pohyby žeriavu pomocou navádzača pri zlej viditeľnosti, úkony signalistu alebo koordinátora staveniska, inštrukcie vodiča nákladného vozidla alebo žeriavu atď.). Objednávateľ musí príslušné hmotnosti, rozmery, dorazové body a zvláštne vlastnosti premiestňovaných alebo prepravovaných tovarov uviesť záväzne a úplne vždy pri udelení zákazky. Údaje poskytnuté na podnet objednávateľa treťou osobou, sa priradia objednávateľovi. Ak objednávateľ poruší túto povinnosť vysvetlenia a oznámenia, je povinný dodávateľova oslobodiť od akýchkoľvek takto spôsobených škôd, resp. nahradiť vzniknutú škodu. Objednávateľ musí prepravovaný resp. z dvíhaný alebo vyprosťovaný tovar pripraviť na vykonanie zákazky a udržiavať vo vhodnom stave a zabezpečiť všetky technické predpoklady pre vykonanie zákazky na vlastné náklady a riziko a udržať ich počas výkonu zákazky. Objednávateľ preberá záruku a riziko za to, že vlastnosti používaných dielcov a príjazdovej cesty na mieste výkonu umožňujú riadne a bezpečné vykonanie zákazky. Objednávateľa sa týka povinnosť poskytnutia informácií a vysvetlenia do tej miery, že musí oznámiť všetky okolnosti a vlastnosti potrebné na uskutočnenie výkonu resp. umiestnenie žeriavu, najmä vlastnosti podkladu a nosnosť miesta pre u miestnenie žeriavu spolu s príjazdovými cestami, všetky montáže ako sú kanály, šachty, potrubné spoje (paženie), vedenia médií a všetky ostatné aspekty potrebné pre statické zhodnotenie výkonu. Objednávateľ teda zabezpečuje všetky opatrenia na prípadné skúšky spôsobilosti a znáša aj náklady na statické výpočty. Na žiadosť oznámi dodávateľ rôzne zaťaženia nápravy a podporné tlaky. Aj porušenie tejto oznamovacej povinnosti vedie k výhradnému ručeniu objednávateľa. Vzniknuté prestoje a omeškania v nasadení prístrojov alebo osôb, za ktoré neručí dodávateľ, ako napr. preberanie montáže, zlé počasie, omeškania spôsobené na stavenisku, oneskorené dodávky prepravovaného alebo zdvíhaného materiálu apod. idú na účet objednávateľa, a to aj v prípade dohodnutých paušálnych zákaziek.

8.Platba, príslušnosť súdu a stornovanie

Naše faktúry sú, ak nie je písomne dohodnuté inak, splatné 14 dní po doručení faktúry objednávateľovi. V prípade pochybnosti sa má za to, že faktúra bola doručená 5-ty deň po jej odoslaní. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený odpísaním dlžnej sumy z jeho účtu vedeného v banke. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti podľa § 71 Zák. Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Miesto platenia a plnenia pre obe časti je sídlo podniku dodávateľa.V prípade súdneho konania, aj pri zahraničných zákazkách, sa objednávateľa aj dodávateľ dohodli na aplikácii miestne a vecne príslušného súdu podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republiky. Pre prípad, že objednávateľ pred začiatkom prác dodávateľa udelenú zákazku alebo jej časť stornuje, je povinný s výhradou uplatnenia ďalších nárokov tiež uhradiť dodávateľovi 10 % ceny zákazky, minimálne však sumu vo výške 1.000 €.

9.Ustanovenie o používaní

Pre prípad, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, zostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Neplatné ustanovenia sa nahradia takými príslušnými platnými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú účelu pôvodnej úpravy.

Platné od: 14.8.2015.

Refal.sk